(1S,5R,7R)-1,5-dichloro-3-methyl-6-methylene-7-phenyl-3-azabicyclo[3.2.0]heptane-2,4-dione


(1S,5R,7R)-1,5-dichloro-3-methyl-6-methylene-7-phenyl-3-azabicyclo[3.2.0]heptane-2,4-dione
Formula:C14H11Cl2NO2; 296.15 g/mol
InChiKey:VIIISMWIZFDZHH-GDLCADMTSA-N
SMILES:CN1C(=O)[C@@]2(Cl)[C@@H](C(=C)[C@@]2(Cl)C1=O)c3ccccc3
Molecular structure of (1S,5R,7R)-1,5-dichloro-3-methyl-6-methylene-7-phenyl-3-azabicyclo[3.2.0]heptane-2,4-dione
Melting point:134 °C

Isomers

(2,4-dichlorobenzoyl)-(2-methylphenyl)hydroxylamine
Molecular structure of (2,4-dichlorobenzoyl)-(2-methylphenyl)hydroxylamine
(2,4-dichlorobenzoyl)-(3-methylphenyl)hydroxylamine
Molecular structure of (2,4-dichlorobenzoyl)-(3-methylphenyl)hydroxylamine
(1S,5R,7R)-1,5-dichloro-3-methyl-6-methylene-7-phenyl-3-azabicyclo[3.2.0]heptane-2,4-dione
Molecular structure of (1S,5R,7R)-1,5-dichloro-3-methyl-6-methylene-7-phenyl-3-azabicyclo[3.2.0]heptane-2,4-dione
diclofenac
Molecular structure of diclofenac
meclofenamic acid
Molecular structure of meclofenamic acid