4-methoxyphenyl a-D-glucopyranoside


4-methoxyphenyl α-D-glucopyranoside
Links:🕷 ChemSpider
Formula:C13H18O7; 286.28 g/mol
InChiKey:SIXFVXJMCGPTRB-LBELIVKGSA-N
Molecular structure of 4-methoxyphenyl a-D-glucopyranoside
Log10 partition octanol / water:-0.73

Isomers

2-methoxyphenyl β-D-glucopyranoside
Molecular structure of 2-methoxyphenyl b-D-glucopyranoside
3-methoxyphenyl β-D-glucopyranoside
Molecular structure of 3-methoxyphenyl b-D-glucopyranoside
4-methoxyphenyl α-D-glucopyranoside
Molecular structure of 4-methoxyphenyl a-D-glucopyranoside
4-methoxyphenyl β-D-glucopyranoside
Molecular structure of 4-methoxyphenyl b-D-glucopyranoside
phenyl β-D-glycero-D-gulo-heptopyranoside
Molecular structure of phenyl b-D-glycero-D-gulo-heptopyranoside
salicin
Molecular structure of salicin