(2R,3S)-2,3-dimethylsuccinic acid


(2R,3S)-2,3-dimethylsuccinic acid, meso-2,3-dimethylsuccinic acid, meso-α,α'-dimethylsuccinic acid
Links:🕷 ChemSpider
CAS:[608-40-2]
Formula:C6H10O4; 146.14 g/mol
InChiKey:KLZYRCVPDWTZLH-ZXZARUISSA-N
Molecular structure of (2R,3S)-2,3-dimethylsuccinic acid
Melting point:209 °C

Isomers

(2R,3S)-2,3-dimethylsuccinic acid
Molecular structure of (2R,3S)-2,3-dimethylsuccinic acid
1,1-diacetoxyethane
Molecular structure of 1,1-diacetoxyethane
1,1-ethanediyl diacetate
Molecular structure of 1,1-ethanediyl diacetate
1,2-diacetoxyethane
Molecular structure of 1,2-diacetoxyethane
1,2:5,6-dianhydrogalactitol
Molecular structure of 1,2:5,6-dianhydrogalactitol
1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol
Molecular structure of 1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol
2,2-dimethylbutanedioic acid
Molecular structure of 2,2-dimethylbutanedioic acid
2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-dioxolane
Molecular structure of 2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-dioxolane
2-ethylbutanedioic acid
Molecular structure of 2-ethylbutanedioic acid
2-methylpentanedioic acid
Molecular structure of 2-methylpentanedioic acid
2-propan-2-ylpropanedioic acid
Molecular structure of 2-propan-2-ylpropanedioic acid
3-methylpentanedioic acid
Molecular structure of 3-methylpentanedioic acid
cis-2,5,7,10-tetraoxabicyclo[4.4.0]decane
Molecular structure of cis-2,5,7,10-tetraoxabicyclo[4.4.0]decane
D-galactal
Molecular structure of D-galactal
D-glucal
Molecular structure of D-glucal
D-isosorbide
Molecular structure of D-isosorbide
diethyl oxalate
Molecular structure of diethyl oxalate
dimethyl butanedioate
Molecular structure of dimethyl butanedioate
dimethyl methylmalonate
Molecular structure of dimethyl methylmalonate
ethyl 2-hydroxy-3-oxobutanoate
Molecular structure of ethyl 2-hydroxy-3-oxobutanoate
ethyl hydrogen butanedioate
Molecular structure of ethyl hydrogen butanedioate
ethyl hydrogen succinate
Molecular structure of ethyl hydrogen succinate
ethyl(methyl)malonic acid
Molecular structure of ethyl(methyl)malonic acid
hexanedioic acid
Molecular structure of hexanedioic acid
isosorbide
Molecular structure of isosorbide
methyl 2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutyrate
Molecular structure of methyl 2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutyrate
methyl 4-methoxy-3-oxobutanoate
Molecular structure of methyl 4-methoxy-3-oxobutanoate
methyl hydrogen glutarate
Molecular structure of methyl hydrogen glutarate
propylmalonic acid
Molecular structure of propylmalonic acid
rac-2,3-dimethylsuccinic acid
Molecular structure of rac-2,3-dimethylsuccinic acid
trans-2,5,7,10-tetraoxabicyclo[4.4.0]decane
Molecular structure of trans-2,5,7,10-tetraoxabicyclo[4.4.0]decane