(3-phenoxyphenyl)methanol


(3-phenoxyphenyl)methanol
Links:📏 NIST, 🕷 ChemSpider, ⚗️ ChemSynthesis
CAS RN:[13826-35-2]
Formula:C13H12O2; 200.24 g/mol
InChiKey:KGANAERDZBAECK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:OCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
Molecular structure of (3-phenoxyphenyl)methanol
Melting point:10 °C

Isomers

2-acetyl-6-methoxynaphthalene
Molecular structure of 2-acetyl-6-methoxynaphthalene
2-benzyloxyphenol
Molecular structure of 2-benzyloxyphenol
4-benzyloxyphenol
Molecular structure of 4-benzyloxyphenol
bis(2-hydroxyphenyl)methane
Molecular structure of bis(2-hydroxyphenyl)methane
2,3-dimethyl-1-naphthoic acid
Molecular structure of 2,3-dimethyl-1-naphthoic acid
2-ethoxy-1-naphthaldehyde
Molecular structure of 2-ethoxy-1-naphthaldehyde
ethyl 1-azulenecarboxylate
Molecular structure of ethyl 1-azulenecarboxylate
ethyl 1-naphthoate
Molecular structure of ethyl 1-naphthoate
ethyl 2-naphthoate
Molecular structure of ethyl 2-naphthoate
(hydroperoxy-phenylmethyl)benzene
Molecular structure of (hydroperoxy-phenylmethyl)benzene
4-hydroxy-4'-methoxybiphenyl
Molecular structure of 4-hydroxy-4'-methoxybiphenyl
2-[hydroxy(phenyl)methyl]phenol
Molecular structure of 2-[hydroxy(phenyl)methyl]phenol
4-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
Molecular structure of 4-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
1-methoxy-2-(phenoxy)benzene
Molecular structure of 1-methoxy-2-(phenoxy)benzene
methyl 6-methylnaphthalene-1-carboxylate
Molecular structure of methyl 6-methylnaphthalene-1-carboxylate
methyl 1-naphthylacetate
Molecular structure of methyl 1-naphthylacetate
methyl 2-naphthylacetate
Molecular structure of methyl 2-naphthylacetate
3-phenoxyanisole
Molecular structure of 3-phenoxyanisole
3-phenoxybenzyl alcohol
Molecular structure of 3-phenoxybenzyl alcohol
(3-phenoxyphenyl)methanol
Molecular structure of (3-phenoxyphenyl)methanol
2-(phenylmethyl)benzene-1,4-diol
Molecular structure of 2-(phenylmethyl)benzene-1,4-diol