Homologous series

From to show

Melting points from methane to eicosane

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 -200 -180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 methane ethane propane butane pentane hexane heptane octane nonane decane undecane dodecane tridecane tetradecane pentadecane hexadecane heptadecane octadecane nonadecane eicosane
IndexNameValue
1methane-182.6
2ethane-181.76
3propane-187.7
4butane-138.4
5pentane-129
6hexane-97
7heptane-90
8octane-56.8
9nonane-51
10decane-32
11undecane-26.5
12dodecane-12
13tridecane-6.2
14tetradecane5.5
15pentadecane10
16hexadecane18
17heptadecane22.5
18octadecane28
19nonadecane32
20eicosane36.7